۰
اسماعیل شفیع پور(ناشناس)

جاذبه زمین با تمام جاذبه های دیگر فرق دارد