۰

سلام
طبق بیشتر بدانیم صفحه ۱۲ کتاب فیزیک سال یازدهم :

“وقتی آب به سطحی برخورد کند و از آن بپاشد، قطره های آب باردار می شوند. معمولا قطره های بزرگ تر، دارای بار مثبت و قطره های کوچک تر، دارای بار منفی می شوند.”

سوال این است که چرا و چگونه قطره های بزگتر بار مثبت و قطره های کوچک تر بار منفی به خود میگیرند؟