ثابت واکنش H2+½O2______H2O در دمای ۷۶۹ درجه کلوین در ۳برابر ثابت سرعت واکنش در دمای…

تا اونجایی که من فهمیدم (از فیلمها و برخی مقاله ها و…) سفر در زمان…