پر نور ترین ستاره ی شناخته شده چیه؟ منظورم درخشندگی مطلقه نه درخشندگی ظاهری

سلام مجموع تغییر عدداکسایش دواتم Nمربوط به مولکول هیدرازین در واکنش سدیم هیپوکلریت باهیدرازین چندمیشه؟فرآورده…